1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

Aquestes són les Condicions d’Ús de la pàgina web allotjada a www.vilajuiga.com (el “Web“), gestionada per Aigües Minerals de Vilajuïga, S.A., companyia espanyola amb domicili social al carrer Sant Sebastià, 2, 17493 Vilajuïga – Girona (Espanya), amb CIF A17009226, i inscrita al Registre Mercantil de Girona, foli 131, tom 1878, full nº GI-31487 (la “Companyia).

Pot enviar un correu electrònic a info@vilajuiga.com

o trucar al telèfon +34 972 530 006 per posar-se en contacte amb la Companyia de manera directa i efectiva.

2. OBJETE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització dels continguts que ofereix la Companyia a través del Web. La Companyia es reserva el dret de modificar-ne la presentació, la configuració i el contingut en qualsevol moment. L’accés al Web i la seva utilització, desprès de l’entrada en vigor de les modificacions dels continguts i/o de les Condicions d’Ús, suposa l’acceptació de les mateixes.

L’accés, navegació i utilització del Web implica l’acceptació de les Condicions d’Ús i de la Política de Privacitat.

A través del Web, els Usuaris poden gaudir de les següents funcionalitats:

 • Informació corporativa sobre la Companyia i les activitats que duu a terme.
 • Enviament de sol·licituds d’informació i/o consulta a través de les vies indicades al Web, de conformitat amb el que estableix la Política de Privacitat.

L’accés al Web és gratuït, exceptuant les despeses de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

3. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L’ Usuari es compromet a:

 • Acceptar i complir el que estableixen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol document que en sigui una part integrant.
 • No fer servir els continguts del Web de manera que contravinguin les disposicions d’aquestes Condicions d’Ús o de qualsevol dels textos legals que regulen la utilització del Web.
 • Utilitzar els continguts, materials i informació disponibles per al seu ús intern i personal, i no per ser distribuïts, publicats, exhibits de forma pública, fer-ne obres derivades o facilitar que, de qualsevol altra manera, es puguin dur a terme aquestes activitats.
 • No fer servir els continguts, materials i informació disponibles per a prendre decisions.
 • No alterar ni manipular els continguts del Web.
 • No emmagatzemar, ni comunicar a través del Web, continguts que siguin contraris a la legislació vigent, la moral, l’ordre públic, ni que tinguin caràcter difamatori, agressiu, obscè, sexualment explícit, ofensiu, violent o que incitin a la violència, racista o xenòfob o, en general de caràcter il·legal o lesiu de drets i/o de la integritat física i/o moral de les persones.
 • No difondre dades personals d’altres Usuaris o de terceres persones sense la prèvia autorització expressa.
 • No difamar, abusar, molestar, assetjar, amenaçar o, d’alguna manera, vulnerar els drets d’altres Usuaris o de terceres persones.
 • No eliminar o intentar suprimir les mesures de seguretat adoptades i implementades al Web.
 • Complir amb allò que estableix la legislació vigent.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Companyia és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la disposició dels continguts del Web (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc.) i els programes d’ordinador utilitzats.

L’accés, navegació, utilització, allotjament i/o descàrrega de continguts, materials i informació del Web no s’entendrà, en cap cas, com una renúncia o cessió, total o parcial, dels drets esmentats per part de la Companyia o, si s’escau, del titular d’aquests drets. L’Usuari tan sols està legitimat per a utilitzar els drets de propietat intel·lectual i industrial amb l’exclusiva finalitat d’accedir als continguts, materials i informació que s’ofereixen al Web.

Per tant, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) ni altres dades d’identificació dels drets de la Companyia o dels seus respectius titulars que hagin estat incorporats als continguts, ni tampoc els dispositius tècnics de protecció o altres mecanismes d’informació i/o identificació inclosos en drets els mateixos.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels continguts del Web amb la intenció d’incloure’ls, total o parcialment, a d’altres pàgines web que no pertanyin al Web, sense la autorització prèvia i per escrit de la Companyia, ni realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar, combinar, copiar, utilitzar, divulgar, vendre o transferir el software subjacent del Web, llevat que la Companyia ho hagi autoritzat prèviament per escrit o ho permeti la legislació vigent.

Les referències a noms i marques comercials, logotips o altres signes distintius, registrats o no, dels quals són titulars la Companyia o terceres persones, porten implícita la prohibició d’usar-los sense el consentiment de la Companyia o dels seus legítims titulars. Llevat manifestació expressa, l’accés o utilització del Web i/o dels seus continguts, materials i informació no confereix en cap cas a l’Usuari el dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius inclosos a les marques que estan protegits per la llei.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de la manera que sigui tots o part dels continguts que apareixen al web per a propòsits públics o comercials, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de la Companyia o del titular dels drets.

Els Usuaris mantindran la Companyia i els seus llicenciants indemnes davant de qualsevol reclamació que pugui rebre de terceres persones, els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de les quals hagin estat vulnerats per l’ús que n’han fet els Usuaris.

5. RESPONSABILITATS

La Companyia no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que apareix al Web.

En conseqüència, la Companyia no garanteix ni es fa responsable de/dels: (i) la continuïtat dels continguts ni de la informació del Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) la absència de virus i/o d’altres components nocius en el Web o en els seus servidors; (iv) la invulnerabilitat del Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat adoptades; (v) la manca d’utilitat o de rendiment dels continguts, dels materials i de la informació del Web, i (v) danys i perjudicis, que pugui causar, a mateixa ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que la Companyia indica al Web o en vulneri els sistemes de seguretat.

Sense prejudici d’allò que disposa l’apartat anterior, la Companyia declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Web i evitar l’existència i transmissió dels virus i d’altres components nocius als Usuaris.

Si l’Usuari s’assabenta de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que implica una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, n’ha d’informar immediatament a la Companyia perquè aquesta pugui prendre les mesures oportunes.

6. CONTINGUT

La finalitat del Web és únicament informativa, de manera que els seus continguts i la informació que s’hi mostra són insuficients per a la presa de decisions per part de l’Usuari.

7. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

7.1 Enllaços a altres pàgines web

En el cas que algun Usuari, entitat o pàgina web vulgui establir algun tipus d’enllaç que porti al Web, haurà de complir amb les següents estipulacions:

 • L’enllaç només pot anar dirigit a la pàgina principal o home del Web, llevat que s’hagi obtingut l’autorització expressa i per escrit de la Companyia.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de portar l’usuari, amb un clic, a l’adreça URL del Web al que fa referència i ocupar-ne tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal. En cap cas, tret que la Companyia ho hagi autoritzat expressament i per escrit, la pàgina web que té l’enllaç pot reproduir-ne el Web, ni incloure’l com a una part de la seva pàgina web o dintre d’un dels seus frames, o crear un browser sobre alguna de les pàgines del Web.
 • La pàgina que té l’enllaç només pot fer constar que aquest ha estat autoritzat per la Companyia, quan la Companyia ho ha fet expressament i per escrit. El tercer que inclou l’enllaç des de la seva pàgina web al Web ha d’obtenir primer l’autorització expressa i per escrit de la Companyia per poder incloure la marca, denominació, nom comercial, rètols, logotips, eslògans o qualsevol altre tipus d’element identificador de la Companyia i/o del Web a la seva pàgina web.
 • La Companyia no autoritza que es faci cap enllaç al Web des de pàgines web que contenen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8. COMUNICACIONS COMERCIALS NO SOL·LICITADES PER CORREU ELECTRÒNIC (SPAM)

La Companyia prohibeix la utilització del Web per a generar o enviar per correu electrònic comunicacions comercials no sol·licitades. Si la Companyia considera que alguna informació pot ser interessant per a l’Usuari, aquesta es reserva el dret de enviar-li aquesta informació per correu electrònic, amb el consentiment previ de l’Usuari, oferint-li la possibilitat de donar-se de baix d’aquest servei.

9. DADES PERSONALS

La política de privacitat del Web està regulada al document Política de Privacitat

10. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La Companyia pot modificar, total o parcialment, aquests termes i condicions, publicant els canvis de la mateixa manera en què apareixen en aquestes Condicions d’Ús o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

La vigència temporal de les Condicions d’ús coincideix amb el temps que aquestes estiguin a disposició dels Usuaris, fins que no siguin modificades total o parcialment, moment en el qual les Condicions d’Ús modificades passaran a ser vigents. Sense prejudici de la seva vigència, l’accés per part dels Usuaris al Web implicarà l’acceptació expressa de les modificacions que hagin estat introduïdes a aquestes Condicions d’Ús i/o a la Política de Privacitat.

La Companyia pot, en qualsevol moment i sense previ avís, finalitzar, suspendre o interrompre l’accés als continguts, materials i informació del Web, sense possibilitat per part dels Usuaris d’exigir-ne cap indemnització. Les prohibicions d’ús dels continguts, materials i informació esmentades abans continuaran sent plenament vigents desprès de la seva extinció.

11. GENERALITATS

La finalitat dels encapçalaments de les clàusules és únicament informativa i aquests no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació d’aquestes Condicions d’Ús.

En el cas que alguna disposició o disposicions d’aquestes Condicions d’Ús fora considerada, total o parcialment, nul·la o inaplicable per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de les disposicions d’aquestes Condicions d’Ús.

El no exercici o execució per part de la Companyia de qualsevol dret o disposició d’aquestes Condicions d’Ús no en constitueix una renúncia, llevat reconeixement i acord per escrit de la Companyia.

12. LLEI APLICABLE I FUR

Les relacions establertes entre la Companyia i l’Usuari es regiran per les lleis del Regne d’Espanya, sense prejudici que pugui resultar aplicable una altra legislació en virtut del que disposa la normativa espanyola i comunitària vigent en relació amb la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa preveu la possibilitat que les parts es puguin sotmetre a un fur, la Companyia i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sotmetran les controvèrsies i/o litigis als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Data de creació: juliol de 2018